ماه

هفته

عنوان درس

موضوع درس

هدف کلی

مهر

اول

یادآوری دیود

o      ساختمان و نماد مداری دیود

o      کاربردهای دیود

o      حل برخی مسائل دیودی

o      آشنائی با دیود،مدارات دیودی و حل مسائل دیودی

دوم

یاد آوری ترانزیستور

o      ساختمان و نماد مداری ترانزیستور

o      انواع ترانزیستور

o      انواع روشهای بایاسینگ ترانزیستور

o      مسائل مربوط به بایاسینگ ترانزیستور

o      آشنائی با ساختمان داخلی ترانزیستور

o      شناسائی انواع ترانزیستور 

o      رسم خط بار ترانزیستور

o      آشنائی با انواع روشهای تغذیه DC ترانزیستور و شناخت معایب و محاسن آنها

o      توانائی حل مسائل مربوط به بایاسینگ

سوم

یاد آوری ترانزیستور

o      بررسی منحنی مشخصه ها

o      بررسی حالت ac ترانزیستور

 

o      توضیح منحنی مشخصه های ترانزیستور

o      استخراج اطلاعات از روی منحنی مشخصه ها و حل مسائل با استفاده از آنها

o      بدست آوردن مقاومت دینامیکی و استاتیکی و قابلیت هدایت انتقالی

o      چگونگی تقویت سیگنال ac در آرایش CE

o      توضیح حالت کلیدی ترانزیستور

چهارم

بایاس DC ترانزیستور

o      انواع روشهای بایاسینگ

o      تجزیه و تحلیل انواع روشهاي تغذيه ترانزيستور

o      تشریح تاثير تغيير مقاومت هاي باياس بر روي نقطه كار ترانزيستور

آبان

اول

آرایش ترانزیستور ها

o      بررسی انواع آرایش ترانزیستورها

o      تشریح تقويت كننده هاي اميتر مشترك،بيس مشترك وكلكتور مشترك و كاربرد آنها

o      تحلیل تقويت كننده هاي ترانزيستوري را از نظر سيگنال AC

دوم

انواع

فید بک

o      بررسی انواع فیدبک و مشخصات تقویت کننده ها

o      مشخصات وي‍‍ژه تقويت كننده ها

o      مقایسه انواع تقويت كننده ها از نظر مشخصات

o      تعريف فيد بك

o      تشریح فيد بك منفي واثرآن برمشخصات تقويت كننده ها

سوم

روش بوت استراپ

o      مدار بوت استراپ

o      تشریح بوت استراپ

o      تشریح تاثير بوت استراپ كردن مقاومت در خنثي سازي مقاومت هاي باياس

چهارم

بهره در تقویت کننده های ترانزیستوری

o      بدست آوردن بهره

o      محاسبه بهره در تقويت كننده هاي ترانزيستوري برحسب دسي بل

o       

 

ماه

هفته

عنوان درس

موضوع درس

هدف کلی

آذر

اول

بررسی ترانزیستور های FET

o      بررسی اصول کار ترانزیستور های FET

o      تشریح ساختمان FET و نماد آن

o      تشریح منحني مشخصه JFET

دوم

بررسی ترانزیستور های JFET

o      بایاسینگ FET

o      باياس JFET را توضيح دهد

o      كاربرد هاي JFET را تشريح كند

o      JFET را با BJT مقايسه كند

o      چگونگي تقويت توسط JFET را تشريح كند

سوم

بررسی ترانزیستور های JFET

o      انواع آرایش FET

o      تشریح آرايش تقويت كننده JFET به صورت CS ، CG و CD تقويت كننده هاي BJT را با تقويت كننده هاي JFET مقايسه كند

o      تشریح ساختمان ترانزيستور MOSFET 

چهارم

بررسی ترانزیستور های MOSFET

o      انواع ترانزیستور های MOSFET و تشریح کاربردآنها

o      تحلیل منحني مشخصه هاي خروجي و انتقالي

o      مقايسه ساختمان داخلي MOSFET ا با VMOSFET

o      تشریح كاربرد هاي VMOSFET  

o      استخراج مشخصات مهم ترانزيستورهاي   VMOSFET و JFET  از Datasheet

دی

اول

تقویت کننده های چندطبقه

o      تقویت کننده های چند طبقه و انواع کوپلاژ

o      توضیح تقويت كننده چند طبقه

o      تشریح علل استفاده از تقويت كننده هاي چند طبقه 

o      محاسبه بهره تقويت كننده هاي چند طبقه

o      تشریح روش هاي مختلف كوپلا‍ز تقويت كننده هاي چند طبقه

o      توضیح كوپلا‍ز خازني را با رسم يك نمونه مدار محاسبه  مدا ر معادل DC كوپلا‍ ‍‍ز خازني

دوم

تقویت کننده های چندطبقه

o      كوپلاژ ترانسفورماتوري و کوپلاژ مستقیم

o      توضیح كوپلاژ ترانسفورماتوري با رسم يك نمونه مدار

o      محاسبات مربوط به مدار معادل DC كوپلا‍ژترانسفورماتوري 

o      توضیح كوپلا‍ژمستقيم با رسم يك نمونه مدار

o      انجام محاسبات مربوط به مدا ر معادل DC كوپلاژمستقيم 

o      مزايا و معايب انواع كوپلاژ

نام هنر آموز:عارف درخشان

ماه

هفته

عنوان درس

موضوع درس

هدف کلی

بهمن

اول

تقویت کننده های چندطبقه

كوپلاژ ترانسفورماتوري و کوپلاژ مستقیم

o   تشریح زوج دارلينگتون و انواع آن

o   تقويت كننده آبشاري را با ترازيستور BJT و JFET توضيح دهد

دوم

تقويت كننده های قدرت

تقويت كننده های قدرت و آشنائی با انواع کلاسهای تقویت کننده

o   تشریح تقويت كننده قدرت

o   مشخصات عمومي تقويت كننده قدرت

o   توضیح كلاسهاي مختلف تقويت كننده قدرت با استفاده از منحني هاي مشخصه ورودي و خروجي ترانزيستور

o   توضیح تقويت كننده قدرت كلاس A با كوپلا‍ز خازني و ترانسفورماتوري

o   توضیح ضريب شليستگي

o   توضیح راندمان تقويت كننده كلاس A با كوپلاژ خازني

سوم

کلاس های تقويت كننده قدرت

تقویت کننده های کلاسهای A و B وAB و C و D

o   تشریح تقويت كننده پوش پول ترانسفورماتوري كلاس B تحلیل مدار تقويت كننده پوش پول

o   تحلیل روش هاي مختلف قرار دادن پوش پول مكمل كلاس AB در مدار

o   تحلیل استفاده از زوج دارلينگتون براي افزايش قدرت از روي مدار

o   تحلیل مدار تقویت کننده  پوش پول با طبقه راه انداز

o   تشریح مدار تقويت كننده كلاس C

o   تشریح تقويت كننده كلاس D

چهارم

تقويت كننده های قدرت

راندمان تقوت کننده ها و پایداری حرارتی

o   مقایسه راندمان تقويت كننده قدرت باهم

o   تشریح چگونگي پايداري حرارتي در تقويت كننده قدرت مشخصه گرمائي ترانزيستور قدرت و رابطه آن با توان تلف شده

o   محاسبه مقاومت حرارتي رادياتور

o   معرفی نمونه اي از IC تقويت كننده صوتي

اسفند                                                               

اول

تقويت كننده های تفاضلی

تشریح تقويت كننده های تفاضلی و نقش منابع جریان در این تقویت کننده ها

o   رسم نقشه فني تقويت كننده تفاضلي

o   تحلیل مدار تقويت كننده تفاضلي از نظر DC مدار تشریح منبع جريان و نقش آن  در تقويت كننده تفاضلي

دوم

تقويت كننده های تفاضلی

تحلیل DC تقويت كننده های تفاضلی

o   تحلیل تقويت كننده تفاضلي از نظر DC

o   تشریح ضريب حذف سيگنال مشترك (CMRR)

سوم

تقويت كننده های عملیاتی

تحلیل تقويت كننده های عملیاتی و مدارات مربوطه

o   رسم نماد و شكل ظاهري تقويت كننده عملياتي

o   رسم بلوك دياگرام داخلي تقويت كننده عملياتي

o   تحلیل طبقه ورودي تقويت كننده عملياتي

o   تحلیل طبقه خروجي تقويت كننده عملياتي

o   تشریح مشخصات تقويت كننده عملياتي  ايده آْل و واقعي تشریح كاربردهاي تقويت كننده عملياتي به صورت ت منفي و مثبت

o   تحلیل مدار بافر با استفاده از تقويت كننده عملياتي

 

 

چهارم

مدارات تقويت كننده های عملیاتی

تحلیل مدارات مربوط به تقويت كننده های عملیاتی

o   تحلیل مدار جمع كننده

o   تحلیل تقويت كننده با ورودي تفاضلي

o   تحلیل كاربرد تقويت كننده عملياتي به صورت مقايسه تحلیل كننده مدار محدود كننده با استفاده از OP-AMP

o   تشریح مبدل موج سينوسي به مربعي

o   تحلیل يكسو ساز نيم موج ايده آل با استفاده از تقويت كننده عملياتي

o   تحلیل مدارهاي مشتق گير و انتگرال گير 

o   تعاريف مربوط به تقويت كننده عملياتي

اسفند

فروردین

سوم

رگولاتور های ولتاژ

انواع رگولا تور ولتاژ و مدارات مربوطه

 

o   تعریف رگولا تور ولتاژ

o   تحلیل مدار رگولاتور ولتاژ زنري

o   تحلیل مدار رگولا تور ولتاژبا تقويت كننده جريان  تحلیل بلوك دياگرام و مدار رگولاتور

o   تحلیل مدارهاي محافظ رگولاتور

o   تحلیل بلوك ديا گرام تثبيت كننده ولتاژ مجتمع سه سر

چهارم

رگولاتور های ولتاژ و جریان

تحلیل مدارات رگولاتور ولتاژ و جریان

o   تحلیل مدار رگولاتور قابل تنظيم با مدار مجتمع

o   تحلیل چگونگي افزايش جريان بار در تنظيم كننده هاي ثابت

o   تحلیل مبدل DC به DC

o   تحلیل مدار تنظيم كننده با استفاده از كليد زني

o   تشریح مشخصات نمونهاي از IC ر كليد زني را با استفاده از  DATA SHEET

اردیبهشت

اول

الکترونیک صنعتی

دیود های چهار لایه و شاکلی و بررسی SCR

o   تشریح  ساختمان دیود چهار لایه

o   تحلیل مشخصه ولت آمپر دیود شاکلی

o   کاربرد دیود شاکلی

o   تشریح  ساختمان SCR

o   تحلیل مدار معادل SCR

o   تحلیل مشخصه ولت آمپر SCR

دوم

الکترونیک صنعتی

تجزیه و تحلیل SCR ، LSCR ، دایاک و ترایاک

 

o   تحلیل مدارات کاربردی SCR

o   تشریح  ساختمان LASCR

o   تحلیل مدارات کاربردی   LASCR

o   تحلیل ساختمان دایاک

o   تحلیل منحنی مشخصه ولت آمپردایاک

o   تحلیل ساختمان ترایاک

o   تحلیل منحنی مشخصه ولت آمپرترایاک

سوم

الکترونیک صنعتی

تجزیه و تحلیل SCS ،   UJTو مدارات  مربوطه

o   تحلیل کاربرد دایاک و ترایاک در مدارات کنترل فاز

o   تحلیل ساختمان SCS

o   کاربردهای SCS

o   تحلیل ساختمان UJT

o   تحلیل منحنی مشخصه ولت آمپرUJT

o   تحلیل مدارمعادل UJT

چهارم

الکترونیک صنعتی

تجزیه و تحلیل PUT  و مدارات نوسان ساز PUT  و UJT

o   تحلیل نوسان ساز UJT

o   نحلیل نحوه راه اندازی SCR با استفاده از UJT

o   تحلیل ساختمان ترانزیستور PUT

o   تحلیل منحنی مشخصه ولت آمپرPUT

o   تحلیل نوسان ساز PUT

 

 

+ نوشته شده در  ۹۰/۱۱/۲۱ساعت 18:4  توسط الهام ابوالفضلی |